Yhdistyksen säännöt

OULUN YLIOPISTON HENKILÖKUNTAYHDISTYS OYHY ry         

 

SÄÄNNÖT                         

 

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Oulun yliopiston henkilökuntayhdistys OYHY ry. Sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistys on ammattiliitto Pron jäsenyhdistys ja sen toiminta-alue on Oulun yliopisto ja sen yhteydessä toimivat yhdistykset, yhteisöt tai yhtiöt.

Ammattiliitto Pro ry:tä nimitetään näissä säännöissä liitoksi ja jäsenyhdistystä yhdistykseksi.

Yhdistys sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä ja liiton edustajiston sekä hallituksen tekemiä päätöksiä.

 

2 §

Toiminta ja tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä työolojen, palkkojen ja muiden työ- ja virkasuhteen ehtojen parantamiseksi, tasa-arvon edistämiseksi sekä heidän työmarkkina-asemansa vahvistamiseksi. Yhdistys edistää korkeaa järjestäytymisastetta työpaikoilla ja työskentelee jäsentensä keskinäisen yhteenkuuluvuuden kasvattamiseksi ja lujittamiseksi liitossa ja yhdistyksessä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • avustaa ja tukee henkilöstön edustajien valintaa ja toimintaa työpaikoilla
 • avustaa ja tukee liiton alueellista ja työpaikkatoimintaa
 • avustaa ja tukee yksittäisiä jäseniä heidän etujensa ja oikeuksiensa turvaamiseksi työelämään ja työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä asioissa
 • avustaa ja tukee liiton työ- ja virkaehto- ym. neuvottelutoimintaa liiton sääntöjen 20 §:n pohjalta
 • järjestää edunvalvontaa tukevaa koulutusta ja tiedotusta sekä neuvontatilaisuuksia
 • voi järjestää jäsenkunnan aktivoimiseen suunnattua vapaa-ajantoimintaa

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 

 

3 §

Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kielenä on suomi.

 

Yhdistyksen puolueettomuus

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

 

5 §

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä julkisella ja yksityisellä alalla työskentelevät henkilöt sekä heihin verrattavat palkansaaja-asemassa olevat ammatinharjoittajat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

 

Hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

Henkilön liittyessä jäseneksi jäsenyhdistykseen hänen on liityttävä samalla myös liiton henkilöjäseneksi ja toimitettava liitolle pyydetyt jäsensuhteeseen liittyvät ja liiton jäsenmaksun sekä yhdistyksen oman jäsenmaksun perintää varten tarvittavat tiedot sekä niissä tapahtuneet muutokset.

 

Kun jäsen jää pysyvästi eläkkeelle, jäsenen tulee erota yhdistyksestä ja halutessaan hän voi siirtyä liiton rajoitetuin jäsenoikeuksin toimivaan senioriyhdistykseen. Tämä määräys ei koske niitä yhdistyksen eläkeläisjäseniä, jotka ovat kuuluneet yhdistykseen ennen näiden sääntöjen voimaanastumista.

 

 

6 §

Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen laiminlyö liiton edustajiston vahvistaman tai yhdistyksen oman jäsenmaksun suorittamisen yli kolmen kalenterikuukauden ajalta tai muuten jättää täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

Eronnut tai erotettu jäsen menettää samalla kaikki oikeutensa yhdistyksessä.

 

7 §

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsen on velvollinen suorittamaan liiton edustajiston syyskokouksen vuosittain päättämän jäsenmaksun, joka määräytyy ennakkoperinnän alaisesta palkkatulosta liiton hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Jäseniltä voidaan periä liiton edustajiston erityisestä syystä määräämä ylimääräinen jäsenmaksu, joka saa kuitenkin olla enintään kolmen kuukauden jäsenmaksua vastaava määrä.

 

Yhdistyksen syyskokous voi hallituksen esityksestä määrätä jäseniltä perittäväksi yhdistyksen oman jäsenmaksun, jonka yhdistys itse perii.

 

 

 

8 §

Yhdistyksen luottamushenkilöt

Hallituksen puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi sekä hallituksen asettamien toimielinten jäseneksi voidaan valita ja niissä toimia vain työelämässä tai työmarkkinoiden käytettävissä oleva jäsen.

 

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-10 muuta jäsentä sekä tarvittaessa enintään 10 yleisvarajäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.   

 

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 Syyskokouksessa valitun uuden hallituksen tulee pitää järjestäytymiskokous viimeistään seuraavan vuoden tammikuun aikana ja ilmoittaa yhdistyksen toimihenkilöiden tiedot liiton toimistoon.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallitus voi nimetä avukseen tarvittavia toimielimiä, joiden tehtävät määrittelee hallitus.

Hallituksen tehtävänä on

 

 1. johtaa ja edustaa yhdistystä näiden sääntöjen, yhdistyksen kokouksen ja liiton päätösten mukaisesti
 2. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat sekä huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toteutumisesta
 3. avustaa ja tukea liiton neuvottelutoimintaa sekä työ- ja virkaehtosopimuksen niin mahdollistaessa valvoa ja hoitaa sopimus- ja neuvottelutoimintaa liiton sääntöjen 20 §:n pohjalta
 4. hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta, tehdä esitys syysvuosikokoukselle vuosittaisesta toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä huolehtia kirjanpidosta ja tilinpäätöksen valmistumisesta
 5. laatia tarvittaessa perusteltu esitys perittävästä yhdistyksen omasta jäsenmaksusta ja sen perimistavasta
 6. hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenistä liiton antamien ohjeiden mukaista luetteloa.
 7. pitää yhdistyksistä valituksi tulleisiin työpaikkojen luottamustoimisiin jatkuvaa yhteyttä
 8. edistää yhdistyksen ja liiton tavoitteiden toteutumista ja niiden tunnetuksi tekemistä
 9. hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

 

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

 

10§

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämät toimihenkilöt, kaksi yhdessä.

 

11§

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätvuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

12§

Yhdistyksen kokoontuminen

 

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat vuosittain pidettävät kevätkokous, joka pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous, joka pidetään loka-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kevät- tai syyskokous koolle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräinen kokous vähintään kaksi (2) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, liiton järjestölehdessä tai kotisivuilla tai sähköpostitse.

 

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 

Liiton hallituksen jäsenillä ja henkilökuntaan kuuluvilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja tilaisuuksissa.

 

13§

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa (helmi-maaliskuun aikana) käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen syyskokouksessa (loka-joulukuun aikana) käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
 7. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä huomioiden 9 §:n määräykset ja valitaan hallituksen muut jäsenet. Hallitusta valittaessa tulee ottaa huomioon alueellinen edustavuus ja yhdistyksen jäsenistön sukupuolijakauma ja rakenne
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkavan vuoden tilejä ja toimintaa
 9. päätetään yhdistyksen mahdollisen oman jäsenmaksun suuruus ja sen perintätapa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Ennen liiton edustajistovaalia pidettävässä yhdistyksen kokouksessa valitaan yhdistyksen ehdokkaat edustajistovaaliin edellä jälkimmäisessä kohdassa 7. mainittujen periaatteiden mukaisesti.

 

14§

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa varat siirretään liitolle käytettäväksi ammattiyhdistystoimintaa edistäviin tarkoituksiin.

 

15 §

Saavutetut jäsenoikeudet

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.